Sekretesspolicy

Allmänt

Denna policy beskriver hur Nobilis Musca bifirma till Black by Blue AB org. nr. 559036-0128, Koriandergatan 46, 26161 Landskrona (”Nobilis Musca”), samlar in, använder, delar, och lagrar dina personuppgifter.

 

Sekretesspolicyn gäller då Noblis Musca tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och vid övrig kontakt med oss, såsom besök på vår webbplats. Sekretesspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs för utskick av nyhetsbrev. 

 

Vi lägger stor vikt vid din personliga integritet och du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna sekretesspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

Eftersom vi arbetar löpande med integritetsfrågor kan denna policy komma att ändras. Du hittar alltid den senaste versionen av sekretesspolicy på vår webbplats. 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig är namn, adress, telefonnummer, e-post, betalningsuppgifter, IP-adress, geografisk information, enhetsinformation, logginformation, information om din användning av vår webbplats, korrespondens och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med kundservice).

Information om cookies och Google Analytics

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies, dock kan funktionaliteten på vår webbplats då ej garanteras. Mer information om cookies kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

 

Vi använder oss även av Google Analytics för att förbättra vår service, användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Nobilis Musca samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med att du besöker vår webbplats, genomför ett köp, använder vår kundservice, träffar oss på ett event, eller på annat sätt har kontakt med oss.

 

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

När du har lämnat personuppgifter till Nobilis Musca använder vi dessa för nedanstående ändamål och med stöd av den rättsliga grund som anges nedan: 

  • För att fullfölja de åtagande som avtalats med dig vid beställning och köp. Laglig grund är avtalsförpliktelser. Kategorier av personuppgifter inkluderar namn, adress, telefonnummer samt e-post adress; betalningsinformation; IP-adress, enhetsinformation, logginformation; Geografisk information. Lagringstid är tre år efter att du senast varit aktiv hos Nobilis Musca, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst.

  • För att uppfylla lagkrav, t.ex. bokföringslagen, skattelagstiftning, och produktansvar. Laglig grund är rättslig förpliktelse. Kategorier av personuppgifter inkluderar kontaktuppgifter angivna vid köp; orderinformation; betalningsuppgifter; information om eventuella supportärenden. Lagringstid är så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

  • För att hantera ärenden som kommer in till kundservice, tillhandahålla support, utveckla våra produkter och tjänster, samt vara behjälplig i övrig kontakt med oss. Laglig grund är berättigat intresse. Kategorier av personuppgifter inkluderar kontaktuppgifter t.ex. namn och e-post adress; orderinformation t.ex. ordernummer, köpta varor, leveranstidpunkt; betalningsuppgifter; korrespondens och annan för ärendet relevant information; Geografisk information. Lagringstid är tre år.

  • För att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system samt för att förbättra användarvänligheten och upplevelsen av vår webbutik. Laglig grund är berättigat intresse. Kategorier av personuppgifter inkluderar användargenererade data såsom klick- och besökshistorik samt enhetsinformation; geografisk information; IP-adress, och logginformation. Lagringstid är tre år.

  • För att marknadsföra Nobilis Musca och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom e-post. Laglig grund är samtycke. Kategorier av personuppgifter inkluderar namn, e-post adress. Lagringstid är tills dess att du återkallar givet samtycke.

Mottagare av personuppgifterna

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss på Nobilis Musca men kan också komma att lämnas ut till, och behandlas av, våra serviceleverantörer t.ex. IT-leverantörer och leverantörer av system. Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Vi kommer primärt att hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Men vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om vi behöver dela dina uppgifter med våra leverantörer eller samarbetspartners som finns utanför eller lagrar personuppgifter i ett land utanför EU/EES. 

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet. Därför hanteras enbart den information som behövs av de personer som behöver den i vår strävan att erbjuda bästa möjliga service.
Nobilis Musca vidtar rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information om dig hanteras säkert och med en adekvat säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje parter.

 

Dina rättigheter

Vi strävar i att vara transparenta i vilka uppgifter vi lagrar och behandlar om dig och är måna om att de är korrekta. Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information vi har om dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

 

Vi använder endast dina personuppgifter för direktmarknadsföring om du samtyckt till detta. Vi anser vidare att dina personuppgifter är just dina. Du har rätt till att när som helst återkalla ett samtycke du lämnat till Nobilis Musca och du har även rätt till att begära radering av dina uppgifter.

 

Om vi mottar en begäran kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi kommunicerar med berörd person.  Vid begäran av registerutdrag skall den vara skriftligt undertecknad av dig. Registerutdraget är kostnadsfritt men vid upprepade förfrågningar har vi rätt att ta ut en administrativ avgift. Vid begäran av radering kommer vi göra vårt sitt yttersta för att tillmötesgå den. I de fall uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag kan dock Nobilis Musca inte tillmötesgå din begäran om radering.

 

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Nobilis Musca. 

 

Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Black by Blue AB org. nr. 559036-0128, Koriandergatan 46, 26161 Landskrona är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Kontakt

Kontakta oss på info@nobilismusca.com om du har frågor om denna sekretesspolicy, behandlingen av dina personuppgifter, om du vill begära ett registerutdrag, återkalla samtycke, eller önskar radering av dina uppgifter.